UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne

Statut

A-A+
print

Tekst jednolity uchwalony w dniu 24.06.2015r

Uchwała nr 9/WZ/2015r


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym, zwany dalej UTW, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104
  z późniejszymi zmianami),

 2. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( Dz.U. z 2003r. nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami)

 3. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Terenem działania UTW jest obszar gminy Tarnowo Podgórne oraz teren całego kraju.

 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Tarnowo Podgórne.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. UTW prowadzi działalność opartą na pracy społecznej swoich członków.
  Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników
  i wolontariuszy.

 2. UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność
  publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

 3. UTW może prowadzić działalność jako organizacja pożytku publicznego.

§ 5

UTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych. Ma prawo wydawania zaświadczeń, indeksów, legitymacji członkowskich i zaświadczeń o ukończonych seminariach.

§ 6

UTW powołuje Radę Programową, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§ 7

 1. Celami UTW jest:

  • stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

  • aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu,

  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

 1. Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej,

 2. ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania profilaktyki gerontologicznej,

 3. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 7. turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku,

 8. kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,

 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 10. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, oraz działań na rzecz
  integracji europejskiej,

 11. pomocy Polonii i Polakom za granicą,

 12. promocji i organizacji wolontariatu,

 13. działalności charytatywnej,

 14. aktywizacji społecznej osób chętnych do uczestnictwa w pracach Uniwersytetu.”.

§ 8

Cele określone w § 7 UTW realizuje przez:

 • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki,

 • lektoraty języków obcych,

 • sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW określonymi przez
  Walne Zebranie Członków i Radę Programową,

 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych,

 • udostępnienie sztuki i upowszechnianie kultury,

 • organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej,

 • organizowanie działań osób starszych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społecznościami,

 • samopomoc koleżeńska (poza materialną),

 • pomocnicze badania naukowe,

 • wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjnych i programowych.

§ 9

Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z:

 • instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi
  i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku – ich międzynarodową federacją,

 • innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestniczenia w realizacji celów UTW.

§ 10

UTW może prowadzić akcję informacyjną i popularyzującą o zakresie swojej działalności m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma
o tematyce związanej z celami i działalnością UTW.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym zwanym dalej słuchaczem może być każdy obywatel Unii Europejskiej zamieszkały w Polsce w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów UTW, złoży pisemną deklarację
  o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym.

 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała o skreśleniu z listy członków musi posiadać uzasadnienie.

 3. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych UTW.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych świadczeń rzeczowych (np. użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznych) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała o skreśleniu z listy członków musi posiadać uzasadnienie.

 3. Członkowie wspierający (nie będący osobami fizycznymi) reprezentowani są
  w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów UTW.

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 15

Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru do organów UTW,

 • zapoznania się z programem działalności UTW,

 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW,

 • organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej zgodnie z celami UTW i potrzebami członków,

 • korzystania z pomieszczeń UTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo do:

 • korzystania z pomocy i urządzeń UTW po uzgodnieniu z Zarządem,

 • zgłoszenie wniosków dotyczących działalności UTW.

 1. Prawa członków wspierających i honorowych będących osobami prawnymi:

 • zapoznanie się z programem działalności UTW,

 • zgłoszenie wniosków dotyczących działalności UTW.

 1. Obowiązki członków wspierających będących osobami fizycznymi i prawnymi:

 • opłacenie składki członkowskiej – dobrowolnie ustalonej,

 • udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni UTW są zobowiązani:

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,

 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał UTW,

 • regularnie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 18

 1. Członkowstwo zwyczajne i honorowe wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,

 2. wskutek śmierci członka.

 1. Pozbawia się członkowstwa zwyczajnego decyzją Zarządu, podjętą w formie uchwały zawierającej uzasadnienie.

 2. Pozbawia się członkowstwa honorowego decyzją Walnego Zebrania Członków w formie uchwały zawierającej uzasadnienie.

§ 19

 1. Członkowstwo wspierające wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie lub ustnie

 2. zaprzestanie działalności wspierającej,

 3. utratę osobowości prawnej,

 4. w skutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

 1. Pozbawia się członkostwa wspierającego decyzją Zarządu, podjętą w formie uchwały zawierającej uzasadnienie.


Rozdział IV

Władze UTW

§ 20

 1. Organami UTW są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz UTW trwa 3 lata licząc od dnia wyboru. Wybór wszystkich organów UTW odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 2. Członkowie Władz UTW nie mogą być członkami innych organów i Sądu Koleżeńskiego UTW oraz nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkowie władz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów UTW następuje niezwłocznie po wyborze.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym Organem UTW.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz w roku jako zebranie sprawozdawcze oraz co najmniej 1 raz na 3 lata jako zebranie wyborcze.
O terminie Walnego Zebrania Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację o programie obrad podając jego termin
i miejsce obrad.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie kierunków działania UTW,

 2. uchwalenie planów roboczych i budżetu,

 3. uchwalenie zmian statutowych,

 4. wybór osób wchodzących w skład Zarządu oraz przydzielenie funkcji Prezesa Zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej i wybór Sądu Koleżeńskiego,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński,

 6. uchwalenie regulaminów wewnętrznych UTW

 7. zatwierdzenie sprawozdań z działalności i finansowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW,

 9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków,

 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu stowarzyszenia do organizacji.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z inicjatywy własnej na podstawie uchwały,

  2. w oparciu o uchwałę Komisji Rewizyjnej,

  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. z głosem decyzyjnym – wszyscy zwyczajni członkowie UTW,

 2. z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszone osoby.§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 4. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

Rozdział V

Zarząd

§ 27

Członków Zarządu UTW wybiera Walne Zebranie Członków.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 6 do 11 osób.

 2. W skład Zarządu z urzędu wchodzi Przewodniczący Rady Programowej.

 3. Walne Zebranie Członków spośród wybranych członków Zarządu wskazuje Prezesa Zarządu.

 4. W przypadku ustania członkowstwa w Zarządzie UTW przed upływem kadencji Zarząd może dookoptować do swego Składu nowych członków na miejsce ustępujących.

 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalenie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzenie sprawozdań z ich wykonania,

 3. powołanie Przewodniczącego Rady Programowej,

 4. zatwierdzenie Członków Rady Programowej na wniosek Przewodniczącego Rady,

 5. podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezesa Zarządu,

 6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,

 7. zwołanie Walnego Zebrania Członków,

 8. decydowanie w sprawach powołania i rozwiązania sekcji zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności,

 9. ustalenie wysokości rocznych składek dla członków zwyczajnych,

 10. współpraca z Rada Programową,

 11. powołanie Biura UTW i ustalenie zakresu jego działalności,

 12. opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,

 13. reprezentowanie UTW na zewnątrz,

 14. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na członków honorowych.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos Prezesa.

 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu,
  w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 30

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna

§ 31

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli UTW.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

  3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.

  4. Postanowienia § 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej UTW,

 2. przedstawienie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

 3. kontrola opłacanych składek członkowskich,

 4. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
  i wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 33

 1. Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się co najmniej 2 razy w roku.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum dwóch członków składu komisji.

Rozdział VII

Sąd Koleżeński

§ 34

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

  2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego
   i sekretarza.

  3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.

  4. Postanowienia § 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustania członkowstwa
   w sądzie Koleżeńskim.

§ 35

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,

 2. zawieszenie w prawach członka UTW na okres do jednego roku,

 3. wykluczenie z UTW.

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie
  w ciągu 30 dni.

 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków
  w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział VIII

Majątek UTW

§ 36

 1. Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 3. Źródłami powstania majątku UTW są:

 1. wpisowe i składki członkowskie,

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
  w użytkowaniu UTW,

 3. dotacje, środki z funduszy publicznych

 4. dywidendy, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące ze zbiórek publicznych,

 5. korzyści z ofiarności publicznej,

 6. wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia, dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z kapitałów (odsetki, lokaty, akcje).

 1. Majątek UTW nie może być przeznaczony na pożyczki lub poręczenia zobowiązań Członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz innych osób bliskich.

 2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 3. Niedopuszczalne jest dokonanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 37

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.